lampa till advokat i familjerätten

Advokat familjerätt i Stockholm

Äktenskapsbalken, sambolagen och föräldrabalken är exempel på lagar som reglerar vårt privatliv. Det finns tillfällen när familjefrågor kan komma att tas upp i en rättegång och då är det en stor trygghet att ha en advokat som är specialiserad inom familjerätt vid din sida.

I samband med dödsfall eller separationer blir ibland familjerelationerna så ansträngda att det krävs att du har en advokat specialiserad på familjerätt för att tillvarata dina intressen. En advokat specialiserad inom familjerätt kan hjälpa dig finna lösningar utom rätta och i de fall det behövs även bistå dig under en rättegång.

Advokatbyråns åtagande som advokat i familjerätt

När människor skiljer sig eller separerar uppstår det ibland meningsskiljaktigheter. De områden som vi kan bistå dig inom är:

  • Vårdnad, boende och umgänge beträffande barn 
  • Bodelning
  • Kvarsittanderätt
  • Familjerättsliga avtal, såsom äktenskapsförord och samboavtal
advokat penna familjerätt

Vårdnad, boende, skilsmässa och umgänge

När föräldrar separerar eller skiljer sig förkommer det att de har olika inställning om vad som är bäst för barnet avseende hur vårdnaden ska fördelas, var barnet ska bo eller hur mycket umgänge barnet ska ha rätt till med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Det bästa är att i ett tidigt skede vända sig till en advokat specialiserad inom familjerätt.

Vi kommer att bistå dig med att i första hand försöka finna en lösning utanför domstol. Är det omöjligt för föräldrarna att komma överens hjälper en domstol till att hitta den bästa lösningen för barnet. En advokat i familjerätt är ett stöd och agerar rådgivare för en part i ett vårdnadsmål.

Kvarsittanderätt vid separation och skilsmässa

Vid separationer och skilsmässor kan det ofta uppkomma frågor om kvarsittanderätt, dvs vem har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden under tiden bodelning sker. Om sambos eller makar inte kan komma överens vem som ska få bo kvar i bostaden kan domstolen besluta i frågan.

Vid domstolens prövning är det avgörande vem som har störst behov av att bo kvar i bostaden och vem av parterna som har möjlighet att ordna ett annat boende. Som ombud i ett ärende om kvarsittanderätt agerar vi för att tillvarata dina intressen i ärendet samt för fram de argument som vi vet är av betydelse för domstolen.   

Advokat i familjerätt
vid bodelning

För de fall att parterna är överens kan en bodelning hanteras helt utan en advokats inblandning. Egendomen delas då på det sätt som ni kommer överens om.

Om parterna i en bodelning inte är överens är det en stor trygghet att ha ett ombud vid sin sida. En advokat inom familjerätt kan bistå i förhandlingar med den andra parten. För det fall att en lösning inte kan nås hjälper vi dig att ansöka om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare utses av tingsrätten och kan hjälpa parterna att komma överens eller fatta ett beslut i frågan om bodelning. Vi bistår dig i frågor om bodelning, både i fall med och utan bodelningsförrättare.

Familjerättsliga avtal

Juridiskt sätt är det en stor skillnad på att vara gift och sambo. Vid skilsmässa ska som huvudregel samtliga tillgångar ingå i en bodelning. Om man inte vill att egendom ska ingå i en eventuell framtida bodelning måste egendomen vara enskild egendom. Egendom kan bli enskild egendom bland annat  genom ett äktenskapsförord.

Vid en separation från samboförhållande är det endast bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk som ingår i en bodelning. För de fall att man inte vill att bostaden och bohaget ska hälftendelas bör man skriva ett samboavtal, vilket i vissa fall ska kombineras med ett skuldebrev. Vi kan hjälpa er upprätta familjerättsliga avtal för att undvika framtida problem.

I många familjerättsliga tvister har du rätt till rättsskydd och rättshjälp. Våra familjerättsadvokater hjälper dig att ansöka om det.

Familjerättsadvokat i Stockholm

Advokat inom familjerätt hos
MP ADVOKATTEAM

MP ADVOKATTEAM erbjuder juridisk hjälp i familjerättsliga frågor. Vi kan som team tillsammans se frågan ur flera perspektiv och infallsvinklar, detta för att erbjuda alla våra klienter bästa möjliga förutsättningar. Alla våra advokater arbetar med klienten i fokus och vi hyser stor respekt för lojalitet med klienten, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikten. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss för en inledande diskussion i ditt ärende.

 

Kontakta Advokatteamet

Fyll i formuläret för att kontakta oss på MP ADVOKATTEAM. Kan vi åta oss ditt uppdrag hör vi av oss för att bekräfta åtagandet.

Advokaterna på Advokatbyrån

Advokaterna vid MP ADVOKATTEAM delar alla målsättningen att driva en högkvalitativ och modern advokatbyrå där noggrannhet, juridisk skicklighet och tillgänglighet för klienten är i fokus. 

Advokatbyrån ligger i Stockholm och Södertälje och vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Advokatbyrån behärskar flera olika språk såsom engelska, persiska, dari, kurdiska.  

MP ADVOKATTEAM AB 

Telefon

Växel: 08 6444404
Fax: 08 360111

Adress

Stockholm
Drottningholmsvägen 38
112 19 Stockholm

Södertälje:
Järnagatan 16
151 73 Södertälje

Företagsinfo

Org. Nr: 559073-6392
Bankgiro: 5153-9112
Klientmedelskonto: 5153-9526