Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokatbyrån MP ADVOKATTEAM AB är personuppgiftsansvarig för det personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta ett uppdrag eftersom vi inte genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att de är nödvändiga för att fullgöra en rättslig förpliktelse (t ex skicka information till Skatteverket eller Försäkringskassan), för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse (t ex i egenskap av offentliga försvarare), som ett led i myndighetsutövning (t ex i egenskap av notarius publicus) eller därför att den registrerade lämnat sitt samtycke. Detta i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) artikel 6.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyrån och annan advokatbyrå i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i det fall då (i) det är särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter eller motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Stockholms ADVOKATTEAM AB enligt vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

De har rätt att kostnadsfritt begära information från Stockholms ADVOKATTEAM AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.  Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar).

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@advokatteam.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är

MP ADVOKATTEAM AB, org nr.559073-6392

Warfvinges väg 31
112 51 Stockholm

Advokatfirman MP Advokatteam AB

Telefon

Växel: 08 6444404
Fax: 08 360111

Adress

Drottningholmsvägen 38
112 19 Stockholm

Företagsinfo

Org. Nr: 559073-6392
Bankgiro: 5153-9112
Klientmedelskonto: 5153-9526