ETT ADVOKATTEAM VID DIN SIDA

 

Telefon 08-644 44 04

Kontakta oss

Verksamhetsområden

BROTTMÅL / STRAFFRÄTT

Försvarare

 

Du har alltid rätt till en offentlig försvarare om du är misstänkt för ett allvarligt brott eller om du har anhållits. I vissa andra situationer kan du också ha rätt till en offentlig försvarare. Vi rekommenderar att man alltid frågar om sin rätt till offentlig försvarare. Om du vill ha en särskild försvarsadvokat har du rätt att begära att få just den advokaten.

 

För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig är det bra om vi kommer in tidigt i utredningen.

 

Samtliga advokater hos advokatfirman Stockholms ADVOKATTEAM åtar sig uppdrag som offentliga och privata försvarare.

 

Målsägandebiträde

 

Om du har utsatts för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Vi rekommenderar att man alltid frågar om sin rätt till ett målsägandebiträde.

 

För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig är det bra om vi kommer in tidigt i utredningen.

 

Målsägandebiträdets uppgift är att tillvarata målsägandens intressen i målet samt att i övrigt lämna stöd och hjälp till målsäganden under utredningen och vid en eventuell rättegång. I målsägandebiträdets arbetsuppgifter ingår bland annat att föra talan om skadestånd.

 

Samtliga jurister vid advokatfirman åtar sig uppdrag som målsägandebiträden.

 

Särskild företrädare för barn

 

Samtliga jurister åtar sig uppdrag som särskild företrädare för barn.

 

-Brottmålsadvokat

 

VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE

Advokatfirmans jurister erbjuder juridiskt biträde vid familjerättsliga tvister.

Advokat familjerätt

TVÅNGSVÅRD OCH OMHÄNDERTAGANDE

Samtliga jurister åtar sig uppdrag som offentligt biträde i LVU, LVM, LPT och LRV-mål. I mål rörande LVU kan även barnets vårdnadshavare ha rätt till offentligt biträde. Kostnaden för det offentliga biträdet står staten för.

ASYL, UPPEHÅLLS- OCH ARBETSTILLSTÅND

Advokatfirmans jurister åtar sig uppdrag som offentliga biträden eller som privata ombud i ärenden som rör asyl, uppehållstillstånd, uppehållsrätt, arbetstillstånd, visum och svenskt medborgarskap

Advokatfirman har mångårig erfarenhet av att agera som offentligt biträde i mål gällande asyl- och utlänningsrätt.

Stockholms ADVOKATTEAM

Stockholms ADVOKATTEAM är en humanjuridisk advokatbyrå med särskild inriktning mot brottmål (även EKO-brott). Vid firman finns en stor samlad erfarenhet av sådant arbete. Lojalitet med klienten, oberoende, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt är våra kärnvärden.

Som klient hos Stockholms ADVOKATTEAM kan du vara säker på att vi värnar om dina intressen och gör allt för att ge dig de bästa förutsättningarna. 

Advokatfirman ligger i Stockholm men vi åtar oss uppdrag över hela landet.

TEAMET

Advokaterna vid Stockholms ADVOKATTEAM delar målsättningen att driva en högkvalitativ och modern advokatbyrå där noggrannhet, juridisk skicklighet (grundarna av firman har bl.a. flera refererade fall i Högsta domstolen) samt tillgänglighet för klienten sätts i fokus. Detta utöver de för advokater brukliga kärnvärdena lojalitet, oberoende, tystnadsplikt och undvikande av intressekonflikter.

Daniel Marcus

Daniel Marcus

- ADVOKAT/DELÄGARE

Kontor08-644 44 04
Mobil070-798 14 53
Maildaniel@advokatteam.se

Saman Paknejad

Saman Paknejad

- ADVOKAT/DELÄGARE

Kontor08-644 44 04
Mobil070-971 39 62
Mailsaman@advokatteam.se

Johanna Widenby

Johanna Widenby

- ADVOKAT

Kontor08-644 44 04
Mobil073-818 01 85
Mailjohanna@advokatteam.se

Maria Hedlund

Maria Hedlund

- Advokat

Kontor08-644 44 04
Mobil073-506 46 38
Mailmaria@advokatteam.se

Ariel Saadon

Ariel Saadon

- BITRÄDANDE JURIST

Kontor08-644 44 04
Mobil070-741 32 44
Mailariel@advokatteam.se

Sara Rosvall

Sara Rosvall

- BITRÄDANDE JURIST

Kontor08-644 44 04
Mobil073-314 00 55
Mailsara@advokatteam.se

Helena Ekerot

Helena Ekerot

- KANSLIPERSONAL

Kontor: 08-644 44 04
Mobil: 08-644 44 04
Mail: info@advokatteam.se

Advokatbyrån behärskar flera olika språk såsom engelska, persiska, dari, kurdiska.  

Historik

Stockholms ADVOKATTEAM har grundats av advokaterna Daniel Marcus och Saman Paknejad.

Grundarna har mångårig erfarenhet som försvarsadvokater vid välrenommerade humanjuridiska advokatbyråer med inriktning mot brottmål. Därutöver finns tidigare erfarenhet från stora affärsjuridiska advokatbyråer samt tingstjänstgöring vid Solna tingsrätt.

KARRIÄR

– Är du intresserad av att arbeta hos oss är du välkommen med din intresseanmälan. Vi erbjuder även juriststudenter möjlighet till uppsatspraktik i samband med examensarbetet. Din intresseanmälan skickar du till info@advokatteam.se

KOM I KONTAKT MED OSS

Vi åtar oss inte uppdrag eller överklaganden per mail eller fax

GDPR

Behandling av personuppgifter – information enligt
Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokatbyrån Stockholms ADVOKATTEAM AB är personuppgiftsansvarig för det personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta ett uppdrag eftersom vi inte genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Personuppgifterna behandlas på grundval av att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig, fullgöra rättslig förpliktelse eller, vid offentliga förordnanden, för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten och kommunicera med våra kontakter. Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyrån och annan advokatbyrå i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i det fall då (i) det är särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter eller motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Stockholms ADVOKATTEAM AB enligt vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. De har rätt att kostnadsfritt begära information från Stockholms ADVOKATTEAM AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontakta oss på info@advokatteam.se” vår personuppgiftsbehandling.
Personuppgiftsansvarig är advokatbyrån Stockholms ADVOKATTEAM AB, 559073-6392,
Wennerbergsgatan 10, 112 58 Stockholm, 08 – 644 44 04, www.advokatteam.se, info@advokatteam.se.

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

I januari 2016 inrättade Advokatsamfundet en konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden kan pröva tvister mellan konsument och advokat/advokatbyrå angående tjänst som advokaten/advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten, förutsatt att klienten först har kontaktat advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. Mer information finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter;

 

Konsumenttvistnämnden
Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm
konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Brottmålsadvokat – Advokat familjerätt – Försvarsadvokat Stockholm – Försvarsadvokat

Telefon

Växel: 08 6444404
Fax: 08 360111

Adress

Wennerbergsgatan 10
112 58 Stockholm

Företagsinfo

Org. Nr: 559073-6392
Bankgiro: 5153-9112
Klientmedelskonto: 5153-9526