ADVOKATBYRÅ I STOCKHOLM

ETT TEAM AV FÖRSVARSADVOKATER 

Advokatkontor i Stockholm och Södertälje

Ring oss:  08-644 44 04

Expertområden på Advokatbyrån

BROTT OCH SKADESTÅND

Försvarsadvokat

Du har alltid rätt till en offentlig försvarare om du är misstänkt för ett allvarligt brott eller om du har anhållits. I vissa andra situationer kan du också ha rätt till en offentlig försvarare. Vi rekommenderar att man alltid frågar om sin rätt till offentlig försvarare. Om du vill ha en särskild försvarsadvokat har du rätt att begära att få just den advokaten.

För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig är det bra om vi kommer in tidigt i utredningen.

Samtliga advokater hos advokatfirman MP ADVOKATTEAM åtar sig uppdrag som offentliga och privata försvarare.

Läs mer om brottmål och skadestånd

Målsägandebiträde

Om du har utsatts för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Vi rekommenderar att man alltid frågar om sin rätt till ett målsägandebiträde.

För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig är det bra om vi kommer in tidigt i utredningen. 

Målsägandebiträdets uppgift är att tillvarata målsägandens intressen i målet samt att i övrigt lämna stöd och hjälp till målsäganden under utredningen och vid en eventuell rättegång. I målsägandebiträdets arbetsuppgifter ingår bland annat att föra talan om skadestånd.

Samtliga jurister vid advokatfirman åtar sig uppdrag som målsägandebiträden.

Särskild företrädare för barn

Samtliga jurister åtar sig uppdrag som särskild företrädare för barn.

VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE

Advokatfirmans jurister erbjuder juridiskt biträde vid familjerättsliga tvister.

Läs mer om Advokat familjerätt

TVÅNGSVÅRD OCH OMHÄNDERTAGANDEN

Samtliga jurister åtar sig uppdrag som offentligt biträde i LVU, LVM, LPT och LRV-mål. I mål rörande LVU kan även barnets vårdnadshavare ha rätt till offentligt biträde. Kostnaden för det offentliga biträdet står staten för.

UPPEHÅLLS- OCH ARBETSTILLSTÅND

Advokatfirmans jurister åtar sig uppdrag som offentliga biträden eller som privata ombud i ärenden som rör asyl, uppehållstillstånd, uppehållsrätt, arbetstillstånd, visum och svenskt medborgarskap

Advokatfirman har mångårig erfarenhet av att agera som offentligt biträde i mål gällande asyl- och utlänningsrätt.

advokatteam advokatbyrå i stockholm

ADVOKATTEAM

 

MP ADVOKATTEAM är en humanjuridisk advokatbyrå i Stockholm som huvudsakligen arbetar med brottmål, även eko-brott, i egenskap av offentlig och privat försvarare, särskild företrädare för barn och målsägandebiträde.

Vid advokatbyrån finns en stor samlad erfarenhet av sådant arbete. Våra kärnvärden är lojalitet med klienten, oberoende, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt.

MP ADVOKATTEAM arbetar även med andra humanjuridiska områden, däribland frågor som rör vårdnad, boende och umgänge, uppehålls- och arbetstillstånd samt ärenden som rör tvångsvård och omhändertaganden.

 

Medarbetarna vid advokatbyrån

Advokaterna vid MP ADVOKATTEAM delar alla målsättningen att driva en högkvalitativ och modern advokatbyrå där noggrannhet, juridisk skicklighet och tillgänglighet för klienten är i fokus. Advokatbyråns grundare har bland annat flera refererade fall i högsta domstolen och har företrätt klienter i många uppmärksammade mål. Vi behärskar bland annat persiska, kurdiska och dari.

Vårt arbete vägleds av de för advokater brukliga kärnvärdena lojalitet, oberoende, tystnadsplikt och undvikande av intressekonflikter. Som klient hos oss har du en ansvarig advokat, men du drar nytta av teamets samlade kompetens och har oss alla på din sida. 

Som klient hos oss kan du känna dig trygg med att du har ett helt team på din sida och att vi tillsammans värnar dina intressen och gör allt för att ge dig de absolut bästa förutsättningarna. 

Advokatbyrån finns i Stockholm och vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Saman Paknejad

– Partner / Advokat

Mobil070-971 39 62
Mailsaman@advokatteam.se

Johanna Widenby

– Advokat

Mobil073-818 01 85
Mailjohanna@advokatteam.se

Filippa Forsberg

– Advokat

Mobil: 070-302 60 25
Mail: filippa@advokatteam.se

Jian Shafie

– Advokat

Mobil: 076-181 44 96
Mail: jian@advokatteam.se

Nathalie Fathejalali
– Sekreterare

Mobil: 08-644 44 04
Mail: info@advokatteam.se

Klara Mtuya
– Biträdande jurist

Mobil: 073-518 83 53
Mail: klara@advokatteam.se

Thilda Nilsson
– Sekreterare

Mobil: 08-644 44 04
Mail: info@advokatteam.se

Alice Fahlström
– Sekreterare

Mobil: 08-644 44 04
Mail: alice@advokatteam.se

Advokat familjerätt stockholm

Historik

 

MP ADVOKATTEAM har grundats av advokaten Saman Paknejad.

Grundaren har mångårig erfarenhet som försvarsadvokat vid välrenommerade humanjuridiska advokatbyråer i Stockholm med inriktning mot brottmål. Därutöver finns tidigare erfarenhet från stora affärsjuridiska advokatbyråer samt tingstjänstgöring.

KARRIÄR HOS ADVOKATTEAM

Om du är intresserad av att arbeta hos oss är du välkommen med din intresseanmälan. Vi erbjuder även juriststudenter möjlighet till uppsatspraktik i samband med examensarbetet. Din intresseanmälan skickar du till info@advokatteam.se.

Kontakta oss på MP ADVOKATTEAM

Kontakta oss via formuläret, mejl eller telefon. Innan vi åtar oss ett uppdrag eller överklagande återkopplar vi alltid till klienten.

GDPR

Behandling av personuppgifter – information enligt
Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokatbyrån MP ADVOKATTEAM AB är personuppgiftsansvarig för det personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta ett uppdrag eftersom vi inte genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Personuppgifterna behandlas på grundval av att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig, fullgöra rättslig förpliktelse eller, vid offentliga förordnanden, för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten och kommunicera med våra kontakter. Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyrån och annan advokatbyrå i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i det fall då (i) det är särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer, varav Raqs SEO-byrå är en, som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter eller motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar MP ADVOKATTEAM AB enligt vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. De har rätt att kostnadsfritt begära information från MP ADVOKATTEAM AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontakta oss på info@advokatteam.se” vår personuppgiftsbehandling.
Personuppgiftsansvarig är advokatbyrån MP ADVOKATTEAM AB, 559073-6392,
Wennerbergsgatan 10, 112 58 Stockholm, 08 – 644 44 04, www.advokatteam.se, info@advokatteam.se.

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

I januari 2016 inrättade Advokatsamfundet en konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden kan pröva tvister mellan konsument och advokat/advokatbyrå angående tjänst som advokaten/advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten, förutsatt att klienten först har kontaktat advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. Mer information finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter;

 

Konsumenttvistnämnden
Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm
konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Vanliga frågor

När har jag rätt att få en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde?
Svar: Offentlig försvarare

Om du blir misstänkt för ett allvarligt brott har du rätt till en offentlig försvarare.
I samband med att du delges misstanke om brott bör du alltid begära en offentlig försvarare. Beslutet om du har rätt till offentlig försvarare eller inte fattas av domstol. Oftast är det en advokat som förordnas till offentlig försvarare. Du får själv önska vilken advokat du vill ska vara din offentliga försvarare. Domstolen utser då denna advokat till offentlig försvarare om inte särskilda skäl talar emot detta.

Kostnaden för en offentlig försvarare betalas av staten. Vid en frikännande dom behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du skulle dömas för brott blir du vanligtvis skyldig att betala tillbaka hela eller delar av statens kostnader, det beror på din inkomst. Du har alltid möjligheten att anlita en privat försvarare som du då själv betalar.

Svar: Målsägandebiträde

Målsägande, är något förenklat, den som har utsatts för brott. Målsägandebiträdet har till uppgift att tillvarata målsägandens intressen och vara till stöd under förundersökning och rättegång samt att begära ersättning/skadestånd. Det är domstolen som utser målsägandebiträde till den som utsatts för vissa grövre brott som exempelvis vålds- och sexualbrott. Målsägandebiträde kan också förordnas om det finns ett särskilt behov av biträde med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden eller omständigheterna i övrigt. Du har själv rätt att önska vem du vill ska vara ditt målsägandebiträde.

Om du blir förordnad ett målsägandebiträde behöver du själv inte stå för kostnaderna för detta utan det betalas av staten. Om den tilltalade döms för brottet kan hen bli skyldig att helt eller delvis ersätta staten för kostnaderna för målsägandebiträdet.

Om du undrar något mer om din rätt till offentlig försvarare eller målsägandebiträde är du varmt välkommen att kontakta oss på MP ADVOKATTEAM.

Vad ska jag tänka på om jag blir kallad till polisen för förhör?
Svar

Du bör aldrig närvara vid ett polisförhör utan att ha en advokat närvarande. En advokat har till uppgift att företräda dina intressen och har tystnadsplikt. Det kan uppstå situationer vid ett polisförhör där du enskilt vill kunna prata med någon och då är det skönt att ha en advokat som hjälper dig.

Det är viktigt att komma ihåg att om man som misstänkt vid ett polisförhör har flera rättigheter. Du behöver aldrig svara på några frågor om du inte vill. Du har också alltid rätt att få veta vad det är du är misstänkt för så att du ska ha en rättvis chans att bemöta detta. Du har också alltid rätt till paus under ett förhör. Polisförhör är för många en pressad situation och det kan därför vara skönt att få möjlighet till paus för att exempelvis rådfråga sin advokat om det är något som man inte förstår och kanske inte vill fråga polisen om. Du som inte pratar eller förstår svenska har alltid rätt att begära att en tolk ska närvara vid polisförhöret.

Om du har några ytterligare frågor om polisförhör är du varmt välkommen att kontakta oss på MP ADVOKATTEAM.

Vad kostar det att anlita en advokat i mitt ärende?
Svar

Många oroar sig för kostnaden när de överväger att anlita en advokat eller jurist. Man kan dock ofta få hjälp med att betala för dessa kostnader av staten eller av ens hemförsäkring och det kallas för rättshjälp eller rättsskydd. Hemförsäkringen inkluderar ett rättsskyddsmoment som man kan ta i anspråk för tvister som kan prövas i domstol. Försäkringsbolaget täcker dina ombudskostnader i tvisten, men du är skyldig att betala en självrisk som normalt är på 20–25 procent av ombudskostnaderna. Man kan få rättsskydd i tvister som rör vårdnad, boende och umgänge, fordringstvister, tvister om köp och många andra typer av tvister. Rättsskyddet har ofta ett maxbelopp och självrisken ett minimibelopp. Kontakta någon av våra jurister för hjälp med att ta reda på om du kan få rättsskydd beviljat för ditt ärende och under vilka villkor.

Om du saknar en hemförsäkring som täcker dina ombudskostnader och inte har ekonomiska förutsättningar för att anlita en advokat eller jurist kan staten under vissa förutsättningar bevilja dig rättshjälp. Kravet är att du har ett ekonomiskt underlag som inte överstiger 260 000 kronor per år. Det ekonomiska underlaget utgörs av summan av dina tillgångar minus skulder och eventuell försörjningsplikt. Om du får rättshjälp beviljad betalar staten en del av kostnaderna medan du själv betalar en fastställd rättshjälpsavgift. Avgiften beräknas procentuellt utifrån dina ekonomiska förhållanden och kan som lägst vara 2 procent. Kontakta oss idag så hjälper vi dig att undersöka om du kan beviljas rättshjälp i ditt ärende.

Vi på MP ADVOKATTEAM följer advokatsamfundets riktlinjer i frågor som rör debitering av arvode. Det innebär att vi debiterar skäligt arvode. Skäligheten i ett arvode bestäms utifrån flera faktorer, exempelvis ärendets svårighetsgrad, tidspress, uppdragets art, tidsåtgång och uppnått resultat.

MP ADVOKATTEAM AB

 

Telefon

Växel: 08-644 44 04
Fax: 08-36 01 11

Adress

Stockholm:
Drottningholmsvägen 38
112 19 Stockholm

Södertälje:

Järnagatan 16
151 73 Södertälje

 

Företagsinfo

Org. nr: 559073-6392
Bankgiro: 5153-9112

Klientmedelskonto: 5153-9526