ETT TEAM AV FÖRSVARSADVOKATER

 

 

Stockholm:  08-644 44 04

Gävle:           026-705 55

Kontakta oss

Expertområden på Advokatbyrån

BROTT OCH SKADESTÅND

Försvarsadvokat

Du har alltid rätt till en offentlig försvarare om du är misstänkt för ett allvarligt brott eller om du har anhållits. I vissa andra situationer kan du också ha rätt till en offentlig försvarare. Vi rekommenderar att man alltid frågar om sin rätt till offentlig försvarare. Om du vill ha en särskild försvarsadvokat har du rätt att begära att få just den advokaten.

För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig är det bra om vi kommer in tidigt i utredningen.

Samtliga advokater hos advokatfirman ADVOKATTEAM åtar sig uppdrag som offentliga och privata försvarare.

Målsägandebiträde

Om du har utsatts för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Vi rekommenderar att man alltid frågar om sin rätt till ett målsägandebiträde.

För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig är det bra om vi kommer in tidigt i utredningen. 

Målsägandebiträdets uppgift är att tillvarata målsägandens intressen i målet samt att i övrigt lämna stöd och hjälp till målsäganden under utredningen och vid en eventuell rättegång. I målsägandebiträdets arbetsuppgifter ingår bland annat att föra talan om skadestånd.

Samtliga jurister vid advokatfirman åtar sig uppdrag som målsägandebiträden.

Särskild företrädare för barn

Samtliga jurister åtar sig uppdrag som särskild företrädare för barn.

VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE

Advokatfirmans jurister erbjuder juridiskt biträde vid familjerättsliga tvister.

Advokat familjerätt

TVÅNGSVÅRD OCH OMHÄNDERTAGANDEN

Samtliga jurister åtar sig uppdrag som offentligt biträde i LVU, LVM, LPT och LRV-mål. I mål rörande LVU kan även barnets vårdnadshavare ha rätt till offentligt biträde. Kostnaden för det offentliga biträdet står staten för.

UPPEHÅLLS- OCH ARBETSTILLSTÅND

Advokatfirmans jurister åtar sig uppdrag som offentliga biträden eller som privata ombud i ärenden som rör asyl, uppehållstillstånd, uppehållsrätt, arbetstillstånd, visum och svenskt medborgarskap

Advokatfirman har mångårig erfarenhet av att agera som offentligt biträde i mål gällande asyl- och utlänningsrätt.

ADVOKATTEAM

ADVOKATTEAM är en humanjuridisk advokatbyrå som huvudsakligen arbetar med brottmål, även eko-brott, i egenskap av offentlig och privat försvarare, särskild företrädare för barn och målsägandebiträde.

Vid advokatfirman finns en stor samlad erfarenhet av sådant arbete. Våra kärnvärden är lojalitet med klienten, oberoende, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt.

ADVOKATTEAM arbetar även med andra humanjuridiska områden, däribland frågor som rör vårdnad, boende och umgänge, uppehålls- och arbetstillstånd samt ärenden som rör tvångsvård och omhändertaganden.

Medarbetarna vid advokatbyrån

Advokaterna vid ADVOKATTEAM delar alla målsättningen att driva en högkvalitativ och modern advokatbyrå där noggrannhet, juridisk skicklighet och tillgänglighet för klienten är i fokus. Advokatbyråns grundare har bland annat flera refererade fall i högsta domstolen och har företrätt klienter i många uppmärksammade mål. Vi behärskar bland annat persiska, kurdiska och dari.

Vårt arbete vägleds av de för advokater brukliga kärnvärdena lojalitet, oberoende, tystnadsplikt och undvikande av intressekonflikter. Som klient hos ADVOKATTEAM har du en ansvarig advokat, men du drar nytta av teamets samlade kompetens och har oss alla på din sida. 

Som klient hos oss kan du känna dig trygg med att du har ett helt team på din sida och att vi tillsammans värnar dina intressen och gör allt för att ge dig de absolut bästa förutsättningarna. 

Advokatfirman finns i Stockholm och Gävle men vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Daniel Marcus

Daniel Marcus

- ADVOKAT/DELÄGARE

Läs mer om Daniel

Daniel Marcus studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin examen 2007. Han är ledamot av Sveriges advokatsamfund. Han har tidigare arbetat vid Advokatfirman Fria Advokater, Försvarsadvokaterna Stockholm, Advokatfirman Delphi och Advokatfirman Hammarskiöld & Co. Daniel fullgjorde sin tingstjänstgöring vid Solna tingsrätt.

Daniel Marcus har biträtt klienter såsom ombud och offentlig försvarare i Högsta domstolen.

Saman Paknejad

Saman Paknejad

- ADVOKAT/DELÄGARE

Johanna Widenby

Johanna Widenby

- ADVOKAT

Maria Hedlund

Maria Hedlund

- Advokat

Ariel Saadon

Ariel Saadon

- Biträdande jurist

Sara Rosvall

Sara Rosvall

- BITRÄDANDE JURIST

Helena Ekerot

Helena Ekerot

- ADMINISTRATÖR

Herman Johansson Rehn

Herman Johansson Rehn

- BITRÄDANDE JURIST

Historik

ADVOKATTEAM har grundats av advokaterna Daniel Marcus och Saman Paknejad.

Grundarna har mångårig erfarenhet som försvarsadvokater vid välrenommerade humanjuridiska advokatbyråer med inriktning mot brottmål. Därutöver finns tidigare erfarenhet från stora affärsjuridiska advokatbyråer samt tingstjänstgöring vid Solna tingsrätt.

KARRIÄR

Om du är intresserad av att arbeta hos oss är du välkommen med din intresseanmälan. Vi erbjuder även juriststudenter möjlighet till uppsatspraktik i samband med examensarbetet. Din intresseanmälan skickar du till info@advokatteam.se.

Kontakta oss på ADVOKATTEAM

Kontakta oss via formuläret, mejl eller telefon. Innan vi åtar oss ett uppdrag eller överklagande återkopplar vi alltid till klienten.

GDPR

Behandling av personuppgifter – information enligt
Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokatbyrån Stockholms ADVOKATTEAM AB är personuppgiftsansvarig för det personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta ett uppdrag eftersom vi inte genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Personuppgifterna behandlas på grundval av att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig, fullgöra rättslig förpliktelse eller, vid offentliga förordnanden, för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten och kommunicera med våra kontakter. Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyrån och annan advokatbyrå i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i det fall då (i) det är särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter eller motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Stockholms ADVOKATTEAM AB enligt vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. De har rätt att kostnadsfritt begära information från Stockholms ADVOKATTEAM AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontakta oss på info@advokatteam.se” vår personuppgiftsbehandling.
Personuppgiftsansvarig är advokatbyrån Stockholms ADVOKATTEAM AB, 559073-6392,
Wennerbergsgatan 10, 112 58 Stockholm, 08 – 644 44 04, www.advokatteam.se, info@advokatteam.se.

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

I januari 2016 inrättade Advokatsamfundet en konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden kan pröva tvister mellan konsument och advokat/advokatbyrå angående tjänst som advokaten/advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten, förutsatt att klienten först har kontaktat advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. Mer information finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter;

 

Konsumenttvistnämnden
Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm
konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Advokatfirman ADVOKATTEAM AB

 

Telefon

Stockholm:
Växel: 08-644 44 04
Fax: 08-36 01 11

Gävle:
Tel: 026-705 55
Fax: 026-360 40

Adress

Stockholm:
Wennerbergsgatan 10
112 58 Stockholm

Gävle: 
1:a Magasingatan 5
803 10 Gävle

 

Företagsinfo

Org. nr: 559073-6392
Bankgiro: 5153-9112